Poslední večeře a astrologické principy

Na LEONARDOVĚ fresce POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ (klášter Santa Maria delle Grazie, Milán) je vyobrazeno 12 apoštolů, sedících kolem Ježíše tak, že vyjadřují svojí fyziognomií či gesty symboliku DVANÁCTI ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU. Spojení astrologie a křesťanství možná dnes leckoho překvapí, ale prolínání symbolik všech duchovních směřování se v dějinách odehrávají pořád znovu a na různých úrovních. Geniální tvůrce Leonardo da Vinci patřil k renesanční generaci umělců, kteří celé své dílo prodchnuli hlubokým symbolickým významem. Zvířetník začíná vpravo BERANEM, jehož ztělesňuje Šimon, který měl přízvisko Horlivý. Tato vlastnost je charakterovým rysem Berana, kterému vládne planeta Mars a ta představuje bojovný, aktivní a mužský princip. Mohutné plece a tzv. "býčí šíji" má druhý apoštol zprava - Tadeáš, který symbolizuje BÝKA. Rukou si ukazuje na hrdlo, které Býk ovládá. Třetí je Matouš s typickým gestem BLÍŽENCE: výrazná gestikulace rukou (Blíženci ovládají ruce, zručnost) a navíc rozpolcenost, dvojnost, která je vyjádřena tím, že se Matouš dívá jinam, než ukazuje rukama. Trojice Šimon, Tadeáš a Matouš představuje Jaro. Čtvrtý apoštol Filip si ukazuje rukama na prsa - doménu RAKA, kterému vládne Luna. Filip je zženštilý, něžný, protože Luna je ženská planeta, ovládající věci mateřství, péče a výživy. Pátým apoštolem je široce rozmáchnutý LEV - apoštol Jakub starší. Lev rád zabírá takové místo, aby na něj bylo co nejvíce vidět... Za Jakubem se krčí Tomáš s výstražně vztyčeným prstem nabádajícím k opatrnosti - PANNA. Tomáš měl sklony všechno analyzovat, hodnotit. V Evangeliu je nazván "nevěřícím Tomášem" a na fresce jeho hlava (rozum) zakrývá pohled z okna do dálky, protože Panna často pro detail nevidí celek. Filip, Jakub st. a Tomáš jsou trojicí léta. Nalevo od Ježíše sedí Jan, "miláček Páně", nejoblíbenější Ježíšův druh. Mírumilovný, harmonický úsměv, líný ale líbezný sklon hlavy - VÁHA, první z podzimní trojice. Jidáš je ŠTÍR. Zakloněn, co nejdál od Ježíše s váčkem peněz v ruce, ten který přinesl Ježíšovi smrt a sám potom spáchal sebevraždu. Štír je spojen s temnotou i se smrtí, vidí hloub pod povrch věcí než ostatní znamení a jako jediné zvíře se dokáže sám usmrtit - uštknutím. Mnoho místa zabírá další postava - Petr ztělesňující princip STŘELCE, expanzivního znamení, které je ovládáno Jupiterem, vládcem všech bohů. Není náhodou, že apoštolem kvality Střelce je složitá osobnost Petra. Petr byl ten, kdo Ježíše třikrát lidsky zapřel a přesto byl prvním, kdo v Ježíšovi poznal Syna Božího. Sám Ježíš ho ustanovil svým zástupcem. Poslední trojice apoštolů, představující Zimu začíná osobou Ondřeje - KOZOROHEM, který je ovládán planetou stáří Saturnem. Kozoroh vládne kostem, Ondřej sedí vzpřímeně a tuhým, odmítavým gestem komunikuje s ostatními. Další apoštol Jakub mladší, který nese podobu svého tvůrce Leonarda , je VODNÁŘ. Leonardo da Vinci měl ve svém horoskopu silně zastoupené znamení Vodnáře, ale dnešní uznávaný vládce tohoto znamení Uran, nebyl v jeho době ještě objeven. Zajímavé je zmínit, že mezi typické vlastnosti tehdy neznámé planety Urana patří nové a převratné objevy, originalita, láska k létání a velký vhled do budoucna, což jsou přesně ty vlastnosti, kterými Leonardo předstihl svou dobu. Posledním apoštolem je Bartoloměj a představuje princip RYB. Ryby vládnou nohám, chodidlům (které na celkovém obrazu jsou jako jedinému apoštolovi vidět) a vypovídají o postoji. Apoštol vnímá děj u stolu celým svým tělem, jak to mívají Ryby ve zvyku. Při své přecitlivělosti mají totiž problém odlišit, co se týká jich samých a co se týká těch druhých.

Podle Rudolfa Starého ve čl. "Leonardova poslední večeře Páně v světle astrologické symboliky", Prostor 25/1993)


ČERNÁ LUNA - LILITH - není planeta, ale fiktivní bod na oběžné dráze Měsíce. Je-li tento bod v horoskopu ve významném postavení, může poukázat na důležitou oblast informací. Vliv Černé Luny se výrazně liší v horoskopu mužském a v horoskopu ženském. Většinou poukazuje na místo, kde jsme konfrontováni s mezními situacemi a také se stínovými stránkami naší sexuality a nutí nás, abychom je integrovali. I za cenu utrpení. Často představuje bolestnou zkušenost v souvislosti s ženským principem.

Lilith byla první žena Adama a žila s ním v rovnoprávném vztahu. Hlavní náplní tohoto vztahu byl sex. Když se začal Adam nad Lilith vyvyšovat, utekla mu. Teprve potom dal opuštěnému Adamovi Bůh za ženu Evu. Lilith se stala zlým démonem. Byla to prý ona, kdo v podobě hada podal Evě jablko poznání, které bylo důvodem vyhnání prních lidí z ráje. Mýtus o Lilith byl z Bible vyřazen (zmíněn je jen jednou u Iziáše). Vytvářel nežádoucí obraz ženy, která požaduje rovnost mezi pohlavími a pak také příliš vyzdvihuje sexualitu a význam smyslnosti. Lilith je praobraz všech čarodějnic a vůbec všech žen, které se nějakým způsobem vzepřely patriarchátu. Fenomén svobodné ženy byl vyškrtnutím postavy Lilith z Bible vyřazen z historie. Zůstal ale v podvědomí mužů i žen. Čím více je doba i jednotlivec potlačování této lidské a tudíž i ženské přirozenosti nakloněna, tím dramatičtěji se téma Lilith může projevit.


CHIRON A PALLAS ATHÉNA nepatří mezi tradiční astrologické planety a jsou interpretovány jenom některými astrology. A i ti jim věnují svou pozornost většinou jenom tehdy, jsou-li v Radixu nějak zdůrazněny.

CHIRON: Mezi kentaury, napůl lidmi a napůl koňmi, byl nejmoudřejší CHIRON. Podle něho se jmenuje planetka, o níž jsou dosud mezi astrology spory, má-li sílu planety, či asteroidu. Do vnitřního prostoru naší sluneční soustavy se dostali tzv. Kentauři čtyři, a to tak, že opustili původní oběžnou dráhu - tzv. Kuiperův pás, který obepíná naši sluneční soustavu a přiblížili se ke Slunci až na úroveň Saturna. CHIRON má excentrickou dráhu, dobu oběhu 51 let a pohybuje se mezi Saturnem (poslední tradiční planetou) - planetou formy a mezi Uranem (první nově objevená transpersonální, tj. nadosobní planeta) - planeta náhlé změny. Energie těchto dvou sousedících planet v sobě Chiron obsahuje: Tradici s formou oproti změně a něčemu zcela novému. Postava kentaura - Chirona to dobře ztělesňuje: Napůl kůň pevně stojící na svých čtyřech silných nohou, kterými je spojen se zemí - formou (Saturn) a napůl člověk, který míří svým šípem do nejvzdálenějších výšin, do neznámé budoucnosti (Uran). Chiron se objevil v roce 1977, v době, kdy se konzumní společnost dostala do "krize konzumu". Vyvstalo tehdy zcela jasně najevo, že neustálé zvyšování životní úrovně neposkytuje lidskému směřování hlubší smysl. Zároveň začalo být zřejmé, že nastává doba, kdy bude splatný účet za vytěžování energií z přírody, bez toho, že by člověk svým energetickým "zdrojům" poskytoval zpětnou vazbu. Rozpolcenost principu Chironu, člověka a zvířete, symbolizující rozpolcenost inteligence a instinktu, se projevila začínajícím celospolečenským schizmatem, které je dnes už zřejmé. Konzumní společnost se stále více polarizuje na ty, kteří rozšiřují "blaho konzumního způsobu života" a na ty, kteří hledají "alternativu" k této nekompromisní, rigidní strukturovanosti. I v našich společenských poměrech se v roce 1977 projevila tato rozpolcenost - a to politicky. Formální pól byl zastoupen komunistickým esthablismentem a alternativa tehdejší opozicí, Chartou '77.

Od objevení Chironu astrologové zkoumají jeho vlastnosti, přemýšlejí, jakou symboliku přináší. Jedna z autorek zabývající se výzkumem tohoto fenoménu (Barbara Hand Clow) označila Chirona za LÉČITELE, budoucího vládce Panny, který se objevil právě v době vrcholící materiální krize, a lidstvo podvědomě začalo samo v sobě hledat léčitelský potenciál. Od tohoto období se skutečně nejvíc společenských a filosofických změn odehrálo v oblasti "léčení" a vnímání nemoci jako signálu o narušení harmonie v organismu. Nejen v organismu lidském, ale ve všech živých organismech, včetně Země jako celku. Nové myšlenkově směry, které vnímají svět "staronově", jako jedno celistvé tělo, ať jsou nazývány "ekologickým přístupem k přírodě", hnutím New Age, či jinak, jsou v podstatě vyjádřením myšlenky, že nemoc v sobě obsahuje i způsob léčení, že každá nemoc má svůj lék, každý nemocný svého lékaře a je třeba pochopit léčivý potenciál, který v sobě má každý z nás. Skrze sebe můžeme léčit celou Zemi. Chiron - LÉČITEL je nejen možnost, ale i výzva!

PALLAS ATHÉNA je jedna z mnoha malých planetek pohybujících se na oběžné dráze mezi Marsem a Jupiterem. Má průměr přibližně 500 km a objevena byla v roce 1802. Kolem Slunce obíhá přes 4,5 roku. Je stejně, jako další tři malé planetky (Ceres, Juno a Vesta) součástí několika astrologických programů, ale interpretuje se málokdy. Jsou jí přisuzovány krásné vlastnosti: Tvůrčí inteligence, moudrost, originální myšlení a vyrovnání se s úspěchem. Tato planetka se velmi často vyskytuje ve významném postavení mnoha (většiny) horoskopů, které se mi dostanou k posouzení. Proto jí věnuji svou pozornost a snažím se pochopit její astrologický význam pro dnešní dobu.

PALLAS ATHÉNA byla dcera nejvyššího boha Dia (Jupitera) a zřejmě ji měl ze svých četných potomků nejraději. Narodila se tak, že vyskočila z jeho hlavy v plné zbroji - byla tedy v podstatě zosobněná Diova moudrost. Zeus před ní nikdy nic netajil a rozmlouval s ní jako se svou myslí a ve všem jí vyhověl. Ona svého otce také milovala a i při své vznešené kráse a mnohými obletována zůstala panenskou bohyní (Athéna - Parthenos). PALLAS ATHÉNA je patronkou Athén, Delf a jiných řeckých měst. Chránila tato města nejen v míru, ale i před nepřáteli - její hlavní poslání spočívalo v tom, že byla bohyní války: proto je často zpodobňována v brnění, s mečem a s helmou. Dalšími jejími atributy byly sova a knihy, protože byla patronkou vzdělávání, umění, řemesel, dala Athéňanům posvátný strom - olivu a vynalezla flétnu. Vždycky válčila jen proto, aby byl nastolen mír. Postavila se i proti svému bratru,: bohu války Áreovy (Mars), který vedl války ničivé. Žena, která vede války. Kolik jich v historii bylo? Válečník, který chrání múzy a rozkvět řemesel, který se zastává chudých a hladových. Kolik jich v historii bylo? Jaké je poslání principu Pallas Athény v našich horoskopech, kde se tak nezvykle často dostává do významného postavení?